Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op webshop aankopen. Voor aankopen in onze winkels gelden andere voorwaarden. Vraag in onze winkels naar de voorwaarden. Voor aankopen op afstand is de 'Wet Bescherming Consument bij Koop op Afstand' van kracht.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel   3 - Prijzen
Artikel   4 - Betalingen en betalingstermijn
Artikel   5 – Retourneren
Artikel   6 - Klachten
Artikel   7 - Herroepingsrecht
Artikel   8 – Bezorgen en afhalen
Artikel   9 – Vergoeding bezorgkosten
Artikel  10 - Retentierecht
Artikel  11 – verrekening  
Artikel  12 – disclaimer  
Artikel  13 – Privacy en Cookiebeleid
Artikel 14 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15 - Levertijd
Artikel 16 – Feitelijke levering
Artikel 17 - Bewaring
Artikel 18 – Montage/ Installatie
Artikel 19 - Garantie
Artikel 20 - Vrijwaring
Artikel 21 - Ingebrekestelling
Artikel 22 - Aansprakelijkheid
Artikel 23 – Recht op ontbinding
Artikel 24 – Overmacht
Artikel 25 – Wijziging algemene voorwaarden
Artikel 26 – Overgang van rechten
Artikel 27 – Gevolgen van rechten
Artikel 28 – nietigheid en vernietigbaarheid
Artikel 29 – Toepasselijk recht

Artikel 1 Definities:
1.    Flamingo Wonen: Flamingo Wonen, gevestigd te Maarssen onder KvK nummer. 76364427.
2.    Klant: degene met wie Flamingo Wonen een overeenkomst is aangegaan.
a.    de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
3.    Partijen: Flamingo Wonen en klant samen.
4.    Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Artikel 2  Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Flamingo Wonen.
2.    Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3.    Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Artikel 3 Prijzen
1.    Alle prijzen die Flamingo Wonen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2.    Alle prijzen die Flamingo Wonen hanteert voor producten, op zijn webshop of anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Flamingo Wonen te allen tijde wijzigen.
3.    Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Flamingo Wonen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
4.    De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van prijsverhoging zoals bedoelt in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
5.    De prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten en/ of montagekosten.
Artikel 4 Betalingen en betalingstermijn
1.    Producten worden direct afgerekend in de webshop.
2.    De klant heeft de mogelijkheid via de webshop om gespreid te betalen via IN3.
De klant kan tijdens het afrekenen op de webshop de optie kiezen voor IN3, de klant dient het volledige bedrag in drie gelijke delen binnen 60 dagen te betalen. Op de dag van de bestelling betaalt de klant het eerste deel via iDeal en wordt de aankoop verzonden. 30 dagen later betaalt de klant het tweede deel en weer 30 dagen later het derde deel. De klant ontvangt een e-mailt zodra een nieuwe betaling moet voldaan worden.

1.    Kies & check:
Kies in3 bij het afrekenen, het systeem doet een supersnelle gegevenscontrole.
2. 1e betaling & verzending:
Je doet direct je eerste betaling en de bestelling wordt verzonden.
3. 2e & 3e betaling:
Binnen 30 dagen doe je de tweede betaling en binnen 60 dagen doe je de derde betaling.
Artikel 5 Retourneren
1.    Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
-    ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur, en middels het retourformulier welke te downloaden is via de webshop;
-    het product dient niet beschadigd te zijn door uw manier van verzenden;
-    extra bijgekochte servicediensten of bezorgdiensten die reeds zijn uitgevoerd bij het afleveren van het product, vallen niet onder het herroepingsrecht;
-    het product dient niet meer gebruikt te worden dan nodig is om te kunnen beoordelen.
2.    De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
3.    Indien de klant wenst grote meubels zoals, banken, eettafels te willen retourneren dan dient de afnemer vooraf contact op te nemen met de klantenservice. De kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.
4.    Afgeprijsde artikelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepast artikelen kunnen niet worden geruild.
Artikel 6 Klachten
1.    De klant dient een door Flamingo Wonen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2.    Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Flamingo Wonen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen als het product via de webshop is aangeschaft en anders direct bij levering tijdens het  in elkaar zetten van het product.
3.    De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen, zodat Flamingo Wonen in staat is hierop adequaat te reageren.
4.    De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Artikel 7 Herroepingsrecht
1.    Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
a.    Het product niet is gebruikt
b.    Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
c.    De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht.
Artikel 8 Bezorgen en afhalen
1.    Alle producten die door onze eigen bezorgdienst worden geleverd worden tot aan de eerste deur geleverd. Heeft u voor de montage kostten betaald worden deze producten echter wel geleverd tot aan huis mits het door de lift/trappenhal past.
2.    Artikelen worden tot drie hoog met de trap geleverd mits hiervoor betaald is.
3.    Artikelen die met een lift geleverd kunnen worden, kunnen wij leveren tot de hoogste etage, mits het artikel in de lift past. Zo niet? Zijn de kostten voor evt verhuislift voor uw eigen rekening. Deze dient u echter ook zelf te regelen.
4.    Montagekosten kunt u aanvinken tijdens uw bestelling. Mocht u tijdens uw bestelling niet gekozen hebben voor de montage kosten maar deze wel nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. De klantenservice zal dan contact opnemen met de bezorgers dat de montage tijdens de levering plaats moet vinden. De kosten van de montage kosten krijgt u per factuur op uw mail verstuurd. Deze kunt u binnen 10 dagen betalen.
5.    Bij aflevering van de artikelen zorgen onze eigen vakkundige mensen ervoor dat de artikelen op de juiste plaats worden neergezet en uitgepakt. Wij controleren artikelen samen met de klant en zullen vertrekken zodra u tevreden bent. Tekortkomingen zijn benoemd in paragraaf klachten.
6.    Grotere meubelen die door onze eigen bezorgdienst worden verstuurd naar België hanteren we echter andere kostten voor. Neem voor de exacte kostten contact op met de klantenservice.
7.    Restafval nemen wij niet mee terug.
8.    U kunt uw aangekochte producten bij ons in het magazijn ophalen.
a.    Flamingo Wonen
Plantenbaan 9
3606 AK Maarssen
Artikel 9 Vergoeding van bezorgkosten
1.    Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Flamingo Wonen heeft geretourneerd, dan zal Flamingo Wonen eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
a.    Indien de klant wenst grote meubels zoals, banken, eettafels te willen retourneren dan dient de afnemer vooraf contact op te nemen met de klantenservice. De kosten hiervan zijn voor rekening van de afnemer.
b.    De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de afnemer.
c.    Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument/ afnemer.
Artikel 10 Retentierecht
1.    Flamingo Wonen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Flamingo Wonen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
2.    De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Flamingo Wonen.
3.    Flamingo Wonen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Artikel 11 Verrekening
1.    Flamingo Wonen streeft er naar om binnen 14 dagen na ontvangst van het product de aanschafprijs exclusief verzendkosten naar de door u opgegeven rekeningnummer over te maken. Artikelen dienen ongemonteerd, onbeschadigd en samen met de originele verpakking geretourneerd te worden. Indien het artikel gebruikt, beschadigd of gemonteerd is of als de originele verpakking beschadigd is of ontbreekt kan er waardevermindering toetreden. Deze waardevermindering wordt verrekend met het terug te storten bedrag.
Artikel 12 Disclaimer
1.    Flamingo Wonen streeft ernaar op deze webshop altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Flamingo Wonen niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.
2.    Flamingo Wonen garandeert niet dat e-mails die aan Flamingo Wonen worden verzonden (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met Flamingo Wonen te corresponderen, accepteert u dit risico.
3.    Alle fotomaterialen en omschrijvingen op producten van Flamingo Wonen zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijke en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze fotomaterialen en omschrijvingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een ander manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Flamingo Wonen daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
Artikel 13 Privacy en Cookiebeleid
1.    Flamingo Wonen respecteert de privacy van de bezoekers van de Webshop, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl
2.    Totdat u op de webshop het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablad. Met voortzetten van het bezoek van de Webshop accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
3.    De huidige op de webshop beschikbare versie van privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Webshop bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
a.    De toegang tot de webshop en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze webshop alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbieding en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
b.    Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de webshop te laten functioneren en meert in het algemeen alle onderdelen die op deze webshop zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen in actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsgevolg.
c.    Voor het goede beheer van de webshop kan de beheerder op ieder moment
de webshop tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
d.    Uw gegevens worden verzameld door Flamingo Wonen. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerde natuurlijke persoon: Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van identificator zoals naam, adres, e-mail, maat. Deze gegevens zijn uitsluiten bedoelt om gekochte artikelen van de klant te gebruiken voor verzending, bezorging en/ of afhandeling van retourneringen of betalingen. Verder zijn de gegevens noodzakelijk voor de administratie van Flamingo Wonen.
e.    Op grond van artikel 13 lid 2 sub AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing  van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@flamingowonen.nl
f.    De door de beheerder van de webshop verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud
1.    Flamingo Wonen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Flamingo Wonen op grond van wat voor met Flamingo Wonen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake tekortschieten in de nakoming.
2.    Tot die tijd kan Flamingo Wonen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en zaken terugnemen.
3.    Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bewaren.
4.    Indien Flamingo Wonen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Flamingo Wonen het recht om schadingvergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
Artikel 15 Levertijd
1.    De door Flamingo Wonen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.    De levertijd vangt aan op het moment dat de klant (elektronisch) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Flamingo Wonen.
3.    Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Flamingo Wonen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
Artikel 16 Feitelijke levering
1.    De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem/ haar bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
Artikel 17 Bewaring
1.    Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van eventuele kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2.    Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
Artikel 18 Montage/ installatie
1.    Hoewel Flamingo Wonen zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.
Artikel 19 Garantie
1.    De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
2.    De garantie geldt niet in geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3.    Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/ of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.`
Artikel 20 Vrijwaring
1.    De klant vrijwaart Flamingo Wonen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Flamingo Wonen geleverde producten en/ of diensten.
Artikel 21 Ingebrekestelling
1.    De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Flamingo Wonen.
2.    Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Flamingo Wonen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Artikel 22 Aansprakelijkheid Flamingo Wonen
1.    Flamingo Wonen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2.    Indien Flamingo Wonen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3.    Flamingo Wonen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste besparing of schade aan derden.
4.    Indien Flamingo Wonen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid heeft.
Artikel 23 Recht op ontbinding
1.    De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Flamingo Wonen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
2.    Is de nakoming van de verplichtingen door Flamingo Wonen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Flamingo Wonen in verzuim is.
3.    Flamingo Wonen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Flamingo Wonen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
Artikel 24 Overmacht
1.    In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Flamingo Wonen in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan Flamingo Wonen kan worden toegerekend in een van de wil van Flamingo Wonen onafhankelijke situatie, waardoor nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Flamingo Wonen kan worden verlangd.
2.    Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Flamingo Wonen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Flamingo Wonen er weer aan kan voldoen.
3.    Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 40 kalanderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk of gedeeltelijk ontbinden.
4.    Flamingo Wonen is in een overmachtsituatie geen enkel (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enige voordeel geniet.
Artikel 25 Wijziging van de overeenkomst
1.    Indien na het sluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderlinge overleg de overeenkomst dienovereenkomst aan.
2.    Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Artikel 26 Wijziging algemene voorwaarden
1.    Flamingo Wonen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.    Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3.    Grote inhoudelijke wijzigingen zal Flamingo Wonen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4.    Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 27 Overgang van rechten
1.    Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Flamingo Wonen.
2.    Deze bepaling geldt als beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoelt in artikel 3:38 tweede lid Burgerlijk Wetboek.
Artikel 28 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1.    Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2.    Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Flamingo Wonen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 29 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.    Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2.    De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Flamingo Wonen is gevestigd/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.